contact : Info@dukenburg.nl 06 228 92 499
Dukenburg.nl

Privacy statement

Dukenburg.nl, gevestigd aan Malvert in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
dukenburg.nl
0622892499
Dukenburg.nl is te bereiken via info@dukenburg.nl

Gegevens die wij verwerken
Dukenburg.nl verwerkt gegevens van bedrijven en of organisaties door deze op de website te vermelden zodat anderen bedrijven of organisaties kan vinden..

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
– Naam organisatie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– website
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken we niet.
Dit ook omdat alleen mensen van Dukenburg.nl kunnen inloggen.
Onze website heeft dus niet de intentie gegevens te verzamelen van en over websitebezoeker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
Dukenburg.nl verwerkt jouw bedrijfs- of organisatiegegevens voor de volgende doelen:
– Zodat men je bedrijf of organisatie kan vinden en gebruik kunnen maken van je diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dukenburg.nl

Dukenburg.nl bewaart dus geen persoonsgegevens. Dus kan het ook nooit delen met derde.

Dukenburg.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw bedrijfs- of organisatiegegevens door Dukenburg.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je bedrijfs of organisatiegegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van bedrijfs of organisatiegegevens sturen naar info@dukenburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Dukenburg.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dukenburg.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dukenburg.nl

X